راه رفتن آرام
shift
پریدن
space
نشستن
ctrl
شلیک
left click
نگاه به پایین ، بالا و اطراف
mouse
لیست خرید سلاح
B
خرید تجهیزات اضافی
O
انتخاب گروه
M
دوربین دید در شب
N
تعویض سریع اسلحه
Q
چراغ قوه
F
انداختن سلاح
G
برقراری ارتباط ( استفاده از اشیاء دیگر )خنثی كردن بمب وگرفتن گروگان ها
E
استفاده از تجهیزات ویژه سلاح
Right click
نمایش امتیاز کارکنان
tab
خشاب گذاری مجدد
R

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 مرداد 1390    | توسط: Emadcs1.6    |    |
نظرات()