کانتر http://cs2011.mihanblog.com 2020-04-02T13:46:53+01:00 text/html 2011-08-15T07:18:26+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 نکته های خیلی مهم درکانتر http://cs2011.mihanblog.com/post/15 <SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> تامی تونید سر حریفتون رو هدف بگیرید وبه هیچ عنوان پای آن را نزنید همیشه بالا تنه ی آن رابزنید.<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/48.gif"></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">2.اگه حریف نزدیك شماست وشمارو ندیده هیچ وقت ریسك نكنید واونو باچاقو نزنیدش البته اگه ایزی بود اشكالی نداره.<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/47.gif"></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">3.همیشه باكلید هایw-a-s-d برید نه با كلید های جهت نما چون میتونید به سمت چپ وراست هم حركت كنید كه خیلی به دردتون میخوره.<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/46.gif"></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">4.اگه حریفتون نزدیكه در یكجا ثابت نمانید میتونید باكلید های aوw به سمت چپ وراست برید كه نتونه شمارو بزنه وخودتون بزنیدش.<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/45.gif"></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">5.اگه كلت دارید سعی كنید بشینید وشلیك كنید چون نشونش كوچكتر میشه.&nbsp;<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/44.gif"></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">6.با اساحه هایی مثل m4 ،كلاش ،قناثه واسلحه هایی كه لگد میزنند از نزدیك میتونید رگباری بزنید اما ازدور تك تك بزنید چون اگه از دور رگباری بزنید تیر به حریف نمیخوره وخطا میره.<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/208.gif"></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">7.همیشه سعی کنید در یک مسابقه از یک اسلحه استفاده کنیدو کاربردهای مختلف اسلحه ها رو یاد بگیرید . با تمرین کردن خیلی چیز ها رو در مورد اسلحه های مختلف می تونید یاد بگیرید .<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/43.gif"></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">8.اگر فکر می کنید دشمن در پشت و یا کنار جعبه مخفی شده است از نارنجک استفاده کنید.<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/42.gif"></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">9.همیشه یک جلیقه ضد گلوله و همچنین چند نارنجک برای مسابقه اول خریداری کنید.<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/41.gif"></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">10.همیشه درطول بازی مراقب پشت سر واطراف خود باشید.<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/40.gif"></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">11.اگر بعضی موقع ها فکر می کنید حریف شما به خاطر داشتن اسلحه بهتر و یا اینکه گروه خودتو از دست دادید و تنها هستید 100 درصد می بازید با اینکه می دونی می بازی ولی هیچ موقع خودتو نکش و سعی کن حداقل یکی از اعضای گروه حریف رو بکشی این تو روحیه شما برای مسابقات بعدی تاثیر می زاره.<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/39.gif"></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">12.همیشه یادتون باشه كه اسلحه mp5a3&nbsp;عروف به mz&nbsp;لگد نمیزنه وشما میتونید از هر منطقه ایكه میخاهید دشمن رو رگبار ببندید.<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/38.gif"></SPAN>&nbsp;</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large">13.<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">همیشه با یاراتون درارتباط باشید وسعی كنید باهم باشید با بازی گروهی راحت میتونید پیروز بشید و همیشه به یارا تون پیام بدیدفهرست پیام هارو تو همین وبلاگ میتونید ببینید.<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/37.gif"></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">14.با چاقو سریعتر میدوید.<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/36.gif"><BR></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">15.از پشت جعبه ها در هر نقشه ای می توان تیر زد(همچنین تیر خورد:ِ).<IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" border=0 alt="" src="http://www.loxblog.com/editor/popups/images/smiley/msn/156.gif"><BR></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">16.اگر سیتی بودید وتروریست ها بمب گذاشتند ازجایی وارد شویدكه فضایش باز تر باشد و جایی برای پناه گرفتن وخشاب عوض كردن داشته باشد.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">17.هروقت یاراتون نارنجك انداختند بدونید دشمن نزدیكه</SPAN></SPAN></P></SPAN></SPAN> text/html 2011-08-15T07:17:01+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 کنترل درکانتر http://cs2011.mihanblog.com/post/14 <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: auto auto auto 55.35pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #99cc00 1pt solid; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">راه رفتن آرام</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #99cc00 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>shift</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">پریدن</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>space</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">نشستن</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>ctrl</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">شلیک</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>left click</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">نگاه به پایین ، بالا و اطراف</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>mouse</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">لیست خرید سلاح</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>B</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">خرید تجهیزات اضافی</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>O</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">انتخاب گروه</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>M</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">دوربین دید در شب</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>N</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">تعویض سریع اسلحه</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>Q</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">چراغ قوه</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>F</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">انداختن سلاح</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>G</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">برقراری ارتباط ( استفاده از اشیاء دیگر )خنثی كردن بمب وگرفتن گروگان ها</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>E</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">استفاده از تجهیزات ویژه سلاح</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>Right click</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">نمایش امتیاز کارکنان</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #99cc00; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>tab</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 5.3pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 175.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; HEIGHT: 5.3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #99cc00 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=234> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d">خشاب گذاری مجدد</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99cc00 1pt solid; BORDER-LEFT: #99cc00 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 69.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccff99; HEIGHT: 5.3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" width=92> <DIV dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="COLOR: #4d4d4d" dir=ltr>R</SPAN></SPAN></SPAN></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-08-15T07:15:37+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 پیام های بازی کانتر http://cs2011.mihanblog.com/post/13 <SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">گروه z</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">z,1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp; افراد منو پوشش بدن.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">z,2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هدف گیری گنید</SPAN></SPAN>.</P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">z,3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; موقعییتتون روحفظ كنید.&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">z,4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افراد دوباره جمع بشند.&nbsp; </SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">z,5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دنبالم بیاین.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">z,6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;زیر آتیشم كمك میخوام.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">گروه x&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">x,1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;برید برید برید.&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">x,2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;همه افراد برگردند.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">x,3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افرادنزدیك هم باشند.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">x,4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای رفتن به موقعیت آماده بشین.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">x,5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حمله كنید. حمله كنید.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">x,6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افراد گزارش بدن.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">گروه c&nbsp; </SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">c,1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مثبت،دریافت شد</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">c,2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دشمن دیده شد</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">c,3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به پشتیبانی نیاز دارم</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">c,4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اینجا امنه</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">c,5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; من در موقعیت هستم&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">c,6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;افراد همگی گزارش بدن&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">c,7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برید بیرون داره منفجر میشه</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">c,8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;منفی&nbsp; </SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">c,9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دشمن كشته شد</SPAN></SPAN></P> <P>&nbsp;<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">برای استفاده از این پیامها هنگام بازی اگر حروف ها واعداد سمت راست را بزنید پیام به تمامی یاران میرسد. لطفا نظر بدهید.</SPAN></SPAN></P></SPAN></SPAN> text/html 2011-08-15T07:14:35+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 10قانون برای برترشدن درکانتر http://cs2011.mihanblog.com/post/12 <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">کانتر استریک یک بازی جاودانه در بخش مولتی پلیر است که در بین بازیباز ها جایگاه خاصی دارد و بعد از گذشته مدت ها باز هم در گیم نت ها مورد توجه قرار میگیرد.حال در این مطلب نکات مهم در این بازی را بیان خواهیم کرد تا بتوانید بیشتر بکشید تا کشته شوید(نه مثل من که تا بازی شروع میشه میمیرم)</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">1- از اسلحه هایی با برد کم استفاده نکنید:در این بازی زمانی که دارید با چند نفر بازی میکنید اسلحه هایی مانند اسلحه های شکاری اصلا مفید نیستند چون بیشتر بازیکن ها سعی میکنند که به حریف نزدیک نشوند و از دور آن ها را مورد هدف قرار دهند برای همین تا شما بخواهید به او نزدیک شوید تا شلیک شما مؤثر واقع شود شما را از ژای در می آورند(خدا نکنه البته منظورم بازیکن خودتونه)</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">کار برد اسلحه های سازمانی:</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">فوماس(کانتر):دارای دو حالت رگبار اتوماتیک و سه تیر هم زمان است.از حالت رگبار برای در گیری در فاصله های متوسط و از حالت شلیک 3 تیر در فاصله های دور تر می توانید استفاده کنید.</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">کلاش افغانی(ترور):رگباری شبیه کلاشینگف ولی با دقت کمتر و لگد زدن بیشتر.</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">مگسی:اسلحه ی دور بیندار برای فواصل دور استفاده می شود دو تیر برای از پای در آوردن حریف کافیست.</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">ام 4 لوله کوتاه(کانتر) و کلاشینکف(ترور):رگبار برای فاصله های متوسط.متداول ترین اسلحه در بازی.دارای یک صدا خفه کن برای ام۴.</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">مسلسل:رگبار با قابلیت هدف گیری نزدیک. کار آمد ترین اسلحه ی بازی می باشد.</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">تک تک زن:اسلحه ی دور بین دار با قابلیت شلیگ 30 تیر پشت سر هم بدون خشاب عوض کردن.</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">مگنام اسنایپ:قوی ترین اسلحه ی دوربین دار. مفید برای فاصله های زیاد.</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">2- تک تک شلیک کنید:بعضی از اسلحه ها مانند فوماس،کلاش افغانی،کلاشینکف،ام4 بدلیل دقت کم در حالت رگبار و لگد زدن زیاد نمیتوان حریف را زد برای همین باید تک تک شلیک کنید. </SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">3-هد شات:برای اینکه به حریف مقابل فرصت شلیک ندهید و قبل از او حریف را از پای در آورید سعی کنید به سمت سر او شلیک کنید.</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">4- خط گیری:خط گیری یک یاز بهترین روش هایی است که میتوان حریف را به سرعت هدشات کرد.برای این کار می توانید به مکان هایی که میدانید حریف از آنجا وارد میشود رفته و قد حریف را در بازی تخمین زده هدف خود را آنجا قرار داده و به هنگام ورود او شلیک کنید تا بتوانید او را از پای در آورید.</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">5- در زمان در گیری حرکت کنید:وقتی در در گیری قرار گرفتید با زدن جهت کلید چپ و راست حریف را گیج کنید.</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">6- در درگیری ها هدشات نشوید:وقتی با دشمن رو به رو شدید قبل از تیر اندازی بنشینید و به سمت سر او تیر اندازی کنید تا هم هد شات نشوید هم او را گیج کنید و از دور خارج کنید.</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">7- در زمان پوزیشن گیری هرگز ننشینید چون امکان هدشات شدنتان بسیار بالا میرود.</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">8-باگ بدید ولی باگ نخوردید:یکی از اشکالات کانتر این بود که وقتی به در یا جعبه شلیک میکنید اگر کسی پشت آن باشد از جانش کم میشود یعنی تیر از آن رد می شود پس می توانید از این مشکل استفاد کنید و بازی را به نفع خودتان به پایان ببرید ولی به یاد داشته باشید که بر عکس این موضوع هم امکان پذیر می باشد.</SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">9- بی صدا نایف(knife) کنید:اگر توانستید به حریف خیلی نزدیک شوید و او را نایف کنید برای این که صدا پای شما توجه او را جلب نشود شیفت را بگیرید و به او نزدیک شوید.</SPAN></SPAN></DIV> <P><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">10- برای این که بتوانید فرگ بیشتری بدست آورید بگزارید که ترور بمب را بگزارد (اگر موقعیت بود) بعد حریف را کشته بمب را خنثا کنید تا 3 فرگ بیشتر بدست آورید</SPAN></SPAN></P></SPAN></SPAN></DIV> text/html 2011-08-15T05:08:34+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 تصاویرازکانتر http://cs2011.mihanblog.com/post/11 <IMG style="WIDTH: 510px; HEIGHT: 761px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/4b0sx31xw89v4cey45p.jpg" width=1280 height=1010> text/html 2011-08-15T05:02:46+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 تصاویرازکانتر http://cs2011.mihanblog.com/post/10 <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/no40j051p1mleckmrtuo.jpg"> text/html 2011-08-15T04:50:26+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 کیبردکانتر http://cs2011.mihanblog.com/post/9 <IMG style="WIDTH: 523px; HEIGHT: 198px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up1.iranblog.com/images/65lekheader_counterstrik.jpg" width=422 height=194> text/html 2011-08-15T04:46:37+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 کانترچیست؟ http://cs2011.mihanblog.com/post/8 اگر فرصت کرده باشید یک بار با حوصله به یکی از گیم‌نت‌های شهرتان سر بزنید، مطمئنا دیده‌اید که هفت – هشت نفر جوان دبیرستانی و جدیدا مجموعه‌ یاران دبستانی،دور چند میز کامپیوتر جمع شده‌اند و احیانا هدفون‌هایی روی سرشان هست و با شور و حرارت این اصطلاحات را فریاد می‌زنند: «مهمات بده، پوشش بده، دنبالم کن، آتش‌باران شده، بمب را کار بگذار» و خیلی اصطلاحات عجیب و غریب دیگر. شاید اگر ندانید Counter strike چیست، با این اصطلاحات هم بیگانه هستید، ولی اگر این محبوب‌ترین بازی جنگی اول شخص دنیا را بشناسید، دیگر مشکلی وجود ندارد. <BR><BR>بازی‌های تیراندازی اول‌شخص، بازی‌هایی هستند که در آنها فضایی شبیه محیط‌های جنگی و عملیاتی واقعی شبیه‌سازی شده و جریان‌ها از منظره‌ دید یا پرسپکتیو شخص در حال بازی روایت می‌شوند به طوری که شما تصور می‌کنید واقعا خودتان ناظر هر آنچه در اطراف اتفاق می‌افتد هستید. <BR><BR>این بازی‌ها که به FPS نیز معروف هستند معمولا به صورت گروهی بازی می‌شوند و اولین بازی از این دسته که یک بازی فرانسوی است تحت نام Le doom در سال 1993 به بازار آمد. اما از تاریخچه و سابقه این بازی بگذریم، به کانتر استریک می‌رسیم که بنا بر آمارها، در سال 2006 محبوب‌ترین بازی آنلاین با بیشترین تعداد کاربران در گیم‌نت‌ها و اینترنت بوده است. <BR><BR>در پایان سال 2006 بنا به اعلام سایت‌های مطرح بازی در دنیا، رکورد 200 هزار بازیکن همزمان برای این بازی ثبت شده و این بازیکنان به طور کلی در هر ماه 7 میلیارد دقیقه کانتر بازی کرده‌اند. حالا دیگر بیشتر منتظرتان نمی‌گذاریم. شاید بهتر باشد در مورد خود بازی صحبت کنیم و اینکه چرا تا این حد محبوب شده است. <BR><BR>سبک بازی <BR><BR>در کانتر استریک به عنوان یک بازی جنگی، اول شما به یکی از دو دسته‌ تروریست‌ها یا ضدتروریست‌ها ملحق می‌شوید و هر تیم سعی می‌کند یا اعضای تیم مقابل را از بین ببرد یا ماموریت خاصی که بر عهده دارد را زودتر از تیم دیگر انجام دهد. در ابتدای بازی، هر تیم شروع به تجهیز خود می‌کند. <BR><BR>شما از بین ده‌ها مدل اسلحه و مهماتی که برای خرید آماده هستند، چند مورد را انتخاب می‌کنید و این انتخاب بسته به میزان بودجه‌ای است که کامپیوتر به شکل استاندارد در اختیار شما قرار می‌دهد. این رقم معمولا برای هر بازیکن 800 دلار است که کفاف یک کلاشنیکف افغان و کیت خنثی کردن بمب را به همراه یکی دو نارنجک می‌دهد. هر بازیکن غیر از این 800 دلار، یک تپانچه‌ و چاقو هم در اختیار دارد. ضمن اینکه کشتن و از بین بردن یک نیروی دشمن، به شما اجازه می‌دهد از اسلحه و مهمات او نیز استفاده کنید و به اصطلاح سلاح‌هایش را غنیمت بگیرید. بیشترین امتیاز برای خرید مهمات نیز به بردن یک دست، آزاد کردن یک زندانی، کار گذاشتن یک بمب یا کشتن یک دشمن تعلق می‌گیرد. <BR><BR>یکی از ویژگی‌های عمده‌ای که کانتر را با سایر بازی‌های جنگی اول شخص متمایز می‌کند، نوع به کار رفتن سلاح‌ها در آن است. اکثر مهمات استفاده شده در این بازی بر خلاف سایر بازی‌ها که از سلاح‌های افسانه‌ای و خیالی استفاده می‌کنند، واقعی هستند و تنها در برخی جزئیات با سلاح‌های واقعی تفاوت دارند. این تفاوت‌ها غیر از نامگذاری و قطر گلوله و... در باقی موارد اصلی دیده نمی‌شوند و این حسن را برای بازیکن به وجود می‌آورند که احساس استفاده از ادوات جنگی واقعی را تجربه کند. <BR><BR>در این بازی شما پس از تجهیز شدن به سلاح‌ها، در مراحل مختلفی که برایتان در نظر گرفته می‌شود شرکت می‌کنید و در صورت پیروزی به مرحله‌ بعد می‌روید. امکان گفت‌وگوی صوتی یا متنی شما با سایر اعضای تیم وجود دارد به صورتی که اگر یاران شما، از دوستان واقعی شما باشند که مثلا در یک گیم‌نت باهم بازی می‌کنید، با آنها از طریق میکروفون گفت‌وگو می‌کنید و اگر یارانتان شخصیت‌های مجازی کامپیوتر هستند، به آنها فرمان‌های متنی می‌دهید که در مواقع لازم کارهای خاصی را انجام دهند. برای مثال شما برای خنثی کردن یک بمب، به منطقه‌ ممنوعه دشمن شبیخون می‌زنید. نیاز دارید یک نفر با سلاح‌های مجهز به صداخفه‌کن، نگهبانان دشمن را از پای دربیاورد و همچنین از عادی بودن اوضاع اطمینان حاصل کند. <BR>در اینصورت شما به منطقه‌ ممنوعه می‌روید و از ابزارهای خاصی برای خنثی کردن بمب استفاده می‌کنید. این بازی را در رسته‌ بازی‌های استراتژیک قرار نمی‌دهند در حالی که مدیریت آن به یک تفکر جنگی بسیار باز و استراتژیک نیازمند است و معمولا کسی که پس از کسب بیشترین امتیازات در چند دور بازی، به عنوان بازیکن مرکز یا سنتر انتخاب می‌شود، باید این راهبری استراتژیک را بر عهده داشته باشد. <BR><BR>آشنایی با سلاح‌ها و کارکرد هر کدام از آنها نیز یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که بازیکن حرفه‌ای یا حداقل سنتر باید داشته باشد. ممکن است شما در شرایطی خاص پس از به دست آوردن یک امتیاز بالا، وسوسه شوید که مثلا تفنگ snipe را خریداری کنید در حالی که باید بدانید استفاده از این تفنگ نیاز به آمادگی روحی و روانی و قدرت بینایی بسیار بالایی دارد و شما تنها در شرایطی که قادر هستید تا به واکنش‌های سریع دشمن در مقابل این سلاح پاسخ بدهید باید آن را تهیه کنید. همچنین شاید نیاز باشد شما در یک شرایط خاص در چند ثانیه از یک گاز اشک‌آور استفاده کنید که برای تیم حیاتی است. یعنی در صورتی که شما اجازه‌ گسترش میدان دید را به دشمن بدهید، زحمت چندساعته‌ تیم هدر می رود و به طور کلی می بازید. <BR><BR>تقلب در بازی <BR><BR>کانتر استریک یکی از محبوب‌ترین بازی‌ها برای بازی‌خورهای متقلب است یعنی کسانی که رمزهای مخفی و کدهای تقلب را بعد از مدت‌ها مطالعه و امتحان کردن، کشف می‌کنند. گفته می‌شود بیش از 45 رمز تقلب این بازی هنوز توسط هیچ متقلبی کشف نشده که در صورت کشف، می‌تواند جذابیت‌های بصری فوق‌العاده‌ای به بازی اضافه کند. سازندگان این بازی در مورد این کدهای تقلب هیچگونه راهنمایی‌ای انجام نداده‌ و تنها به بیان وجود 45 کد ناشناخته اکتفا کرداند. <BR><BR>تقلب در این بازی گاهی به عنوان هک نیز مطرح می‌شود که البته به لحاظ فنی درست نیست. اما محبوب‌ترین کدهای تقلب در این بازی، کد مربوط به محو کردن دیوارهاست که از چشم بازیکن، دیوارهای بلند و کوتاه را محو می‌کند تا آن سوی دیوار نیز قابل مشاهده باشد. از دیگر کدهای این بازی، حقه‌ زدن به دشمن است به صورتی که شما در لباس دشمن خود را به عنوان یار او جا می‌زنید و برای جاسوسی به قرارگاه‌های مهماتش می‌روید و به کسب اطلاعات یا ضربه زدن می‌پردازید. برخی دیگر از این کدها نیز برای افزایش خون و میزان سلامتی بازیکنان و یاران خودی، افزایش دقت شلیک و نشان دادن خطوط حرکتی و مسیرهای مورد نظر دشمن به کار می‌روند که در نوع خود می‌توانند به هیجان بازی اضافه کنند. <BR><BR>البته شرکت سازنده‌ بازی کانتر یعنی Valve اقدام به اضافه کردن یک سیستم ضدتقلب به بازی‌ها کرده که در صورت شناسایی بازیکنان متقلب، آنها را از شرکت کردن در بازی با سرورهای کامپیوتری رسمی این شرکت محروم می‌کند. بعید به نظر می‌رسد که با اجرا نشدن قانون کپی‌رایت در کشور ما، این اتفاق عملی شود اما در کشورهایی که از این معاهده پیروی می‌کنند، سیستم ضدتقلب بازی که VAC نام دارد، در صورت شناسایی بازیکنان متقلب آنها را تا دو سال از شرکت در مسابقات محروم خواهد کرد. <BR><BR>به عقیده‌ مسوولان این شرکت، بین شانس، مهارت و تقلب تفاوت‌های زیادی وجود دارد و کسانی که وقت و انرژی خود را صرف می‌کنند تا ناشناخته‌های این بازی را کشف کنند، بهتر است با امکانات استاندارد بازی جلو بروند و موفق شوند. از سوی دیگر بسیاری از متقلب‌ها هم اعلام کرده‌اند سیستم VAC هنوز موفق به شناسایی بسیاری از تقلب‌ها نشده و این کدها تنها در اختیار خودشان است text/html 2011-08-15T04:43:44+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 دانلودبازی کانتر2011 http://cs2011.mihanblog.com/post/7 <A href="http://www.ttgame.ir/forum/showthread.php?tid=877">http://www.ttgame.ir/forum/showthread.php?tid=877</A> text/html 2011-08-15T04:38:31+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 چگونه شبکه بازی کردن کانتر؟ http://cs2011.mihanblog.com/post/6 <SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">شبکه کاربردهای فراوانی دارد. مثال ساده آن این است که می‌خواهید یک فایل از کامپیوتر خود به کامپیوتر دیگران منتقل کنید و یا اینکه می‌خواهید فلان بازی را به صورت شبکه با دوست خود بازی کنید و یا کنترل کامپیوتر دوست خود را در دست بگیرید و... ما در این پست به شبکه کردن کامپیوتر برای بازی کردن آنلاین می پردازیم.شما از این روش در خانه با هر چند کامپیوتری که دارید با هم بازی کنید و لذت ببرید.این از روش هایی است که گیم نت ها هم از آن استفاده میکنند و میتوانید با پینگ بسیار کم(حدودا ۵)با یکدیگر بازی کنید.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=1 alt=counterstrike.blogfa.com vspace=1 align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/6775502012/1.png"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">همانطور که گفته شد در این آموزش با نحوه شبکه کردن کامپیوترها تحت ویندوزهای مختلف (Se7en با </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">XP</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Se7en</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"> با XP و Se7en با XP) آشنا خواهید شد.<BR><BR></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></P> <P><U><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">ملزومات راه‌اندازی شبکه:</SPAN></STRONG></U><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR>1. وجود کارت شبکه کابلی در هر کامپیوتر<BR>2. کابل شبکه<BR>دو کامپیوتر را به وسیله کابل شبکه به یکدیگر متصل نمایید.<BR><BR><BR><U><STRONG>به طور کلی برای راه‌اندازی شبکه باید سه فرایند انجام پذیرد:</STRONG></U><BR>1. یکسان‌سازی نام WorkGroup در هر کامپیوتر<BR>2. وارد نمودن IP آدرس‌ها<BR>3. خاموش نمودن فایروال‌ها<BR><BR><BR><U><STRONG>یکسان‌سازی نام WorkGroup در هر کامپیوتر:</STRONG></U><BR>نام WorkGroupها به صورت پیشفرض در تمامی ویندوزها کلمه WORKGROUP می‌باشد و <STRONG>نیازی به تغییر آن‌ها نیست.</STRONG><BR>شما می‌توانید نام WorkGroup را کلمه دلخواه خود بگذارید؛ مثلا Test؛ اما توجه داشته باشید در این صورت باید WorkGroup تمامی کامپیوترهای تحت شبکه نیز همان کلمه Test باشد.<BR>حال اگر WorkGroup یکی از کامپیوترها در شبکه یکسان نبود از طریق زیر می‌توانید آن را تغییر دهید.<BR><BR><STRONG>تغییر نام WorkGroup:</STRONG><BR>بدین منظور بر روی My Computer راست‌کلیک کرده و Properties کلیک نمایید.<BR>همانطور که در تصویر مشخص است نام WorkGroup در هر دو ویندوز Se7en و XP، همان کلمه پیشفرض یعنی WORKGROUP می‌باشد. جهت تغییر آن، بر روی Change Settings کلیک کرده و در پنجره باز شده بر روی Change&nbsp; کلیک کرده و در قسمت WorkGroup، کلمه مورد نظر خود را وارد کنید و سپس OK نمایید. سپس اجازه دهید ویندوز Restart شود تا این تغییر نام انجام پذیرد.</SPAN></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=1 alt=counterstrike.blogfa.com vspace=1 align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/6775506036/2.png"></P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"> <P align=right><BR><U><STRONG>وارد نمودن IP آدرس‌ها:</STRONG></U><BR>هر کامپیوتری که در شبکه وجود داشته باشد، به یک IP آدرس نیاز دارد. پس اگر ما بخواهیم کامپیوتر خود را وارد شبکه کنیم به یک IP آدرس نیاز داریم.<BR>IP آدرس‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:&nbsp; خصوصی و عمومی.<BR><BR><STRONG>IPهای خصوصی:</STRONG> IPهایی هستند که به طور خصوصی فروخته و واگذار می‌شوند و هرکسی نمی‌تواند از آن استفاده کند. مثال:<BR>همانطور که می‌دانید اینترنت، خود یک شبکه است. پس هر وقت ما به اینترنت متصل می‌شویم، یک IP مختص کامپیوتر خود، نیاز داریم. شرکت ارائه دهنده اینترنت یه سری IP خریداری نموده است. هنگام اتصال به اینترنت، کامپیوتر ما یک IP از شرکت ارائه دهنده اینترنت به طور خودکار دریافت می‌کند که بدین وسیله به اینترنت متصل می‌شویم.<BR><BR>&nbsp;<STRONG>IPهای عمومی: </STRONG>IPهایی هستند که در شبکه‌های خانگی و اداری استفاده می‌شوند و هر کسی می‌تواند از آن استفاده کند.<BR>پس ما برای راه‌اندازی شبکه بین کامپیوترهای خود، از IPهای عمومی استفاده می‌کنیم.<BR>IPهای عمومی در سه رنج مختلف زیر می‌باشند.<BR><BR>10.255.255.255&nbsp; تا&nbsp; 10.0.0.0<BR><BR>172.16.255.255&nbsp; تا&nbsp; 172.16.0.0<BR><BR>192.168.255.255&nbsp; تا&nbsp; 192.168.0.0<BR><BR><STRONG>نکته: </STRONG>اگر در یک کامپیوتر مثلا IP آدرس 192.168.0.1 را وارد نمودید باید در کامپیوتر دیگر IP آدرس 192.168.0.2 را وارد کنید و به همین ترتیب کامپیوترهای دیگر. زیرا هر کامپیوتر در شبکه یک IP منحصر به فرد نیاز دارد.<BR><BR><STRONG>برای وارد نمودن IP آدرس‌ها در ویندوز Se7en:</STRONG><BR>به Control Panel رفته و Network and Internet را انتخاب کنید. سپس بر روی Network and Sharing Center کلیک کرده و از منوی سمت چپ، بر روی Change adaptor settings کلیک کنید.<BR>در پنجره ظاهر شده بر روی Local Area Connection راست‌کلیک کرده و Properties را انتخاب نمایید. سپس بر روی Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) دبل‌کلیک کنید.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=0 alt=counterstrike.blogfa.com align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/6775513078/3.png"></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">در پنجره ظاهر شده گزینه Use the following IP adress را انتخاب نموده و یکی از IPهای عمومی را وارد نمایید. به طور مثال همان‌طور که در تصویر می بینید، IP زیر را وارد نمایید سپس به قسمت Subnet mask رفته تا به طور خودکار این گزینه کامل شود و پس از آن تمامی پنجره‌ها را Ok نمایید.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=1 alt=counterstrike.blogfa.com vspace=1 align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/6775525150/4.png"></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>برای وارد نمودن IP آدرس‌ها در ویندوز XP:</STRONG><BR>به Control Panel رفته و Network Connection را باز کنید.<BR>در پنجره ظاهر شده بر روی Local Area Connection راست‌کلیک کرده و Properties را انتخاب نمایید. سپس بر روی Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) دبل‌کلیک کنید.<BR>در پنجره ظاهر شده گزینه Use the following IP adress را انتخاب نموده و یکی از IPهای عمومی را وارد نمایید. به طور مثال همان‌طور که در تصویر بالا می بینید، 192.168.0.1 را وارد نمایید سپس به قسمت Subnet mask رفته تا به طور خودکار این گزینه کامل شود و پس از آن تمامی پنجره‌ها را Ok نمایید.<BR><BR><BR><U><STRONG>خاموش نمودن فایروال‌ها:</STRONG></U><BR>فایروال یا دیوار آتشین ابزاری است که مانع دسترسی بدون اجازه دیگران به کامپیوتر شما می‌شود.<BR>در تمامی نسخه‌های ویندوز فایروال تعبیه شده است. همچنین بعضی آنتی‌ویروس‌ها نیز دارای فایروال هستند.<BR>برای راه‌اندازی شبکه نیاز است تا فایروال خود را خاموش نمایید.<BR><BR><STRONG>برای خاموش کردن فایروال ویندوز Se7en:</STRONG><BR>در Start Menu کلمه firewall را تایپ نموده و Windows Firewall را انتخاب نمایید.<BR>از منوی سمت چپ، بر روی Turn Windows Firewall on or off کلیک نموده و دو گزینه Turn off Windows Firewall (not recommended) را انتخاب نموده و OK نمایید.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=1 alt=counterstrike.blogfa.com vspace=1 align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/6775535210/5.png"></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>برای خاموش کردن فایروال ویندوز XP:</STRONG><BR>به Control Panel رفته و Windows Firewall را باز کنید. گزینه off (not recommended) را انتخاب کرده و Ok نمایید.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=1 alt=counterstrike.blogfa.com vspace=1 align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/6775543258/6.png"></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">اگر آنتی‌ویروس شما، دارای فایروال است، به قسمت تنظیمات آن بروید و آن را خاموش کنید.<BR><BR><STRONG>توجه:</STRONG> تمامی سه مرحله باید در کامپیوترهایی که قصد شبکه کردن آن‌ها را دارید انجام شود.<BR><STRONG>توجه: دقت داشته باشید که در مرحله دوم یعنی وارد نمودن IPها، IPهای وارد شده نباید یکسان باشند ولی باید در یک رنج باشند</STRONG>. مثال:<BR>کامپیوتر شماره یک: 192.168.0.1&nbsp; &nbsp;<BR>کامپیوتر شماره دو: 192.168.0.2 &nbsp;<BR>کامپیوتر شماره سه: 192.168.0.3<BR><STRONG>توجه: </STRONG>با این روش می‌توانید دو کامپیوتر که ویندوز یکی Se7en و دیگری XP باشد را شبکه نمایید. فقط کافی تنظیمات مربوط به ویندوز خود را انجام دهید.<BR><BR><BR><STRONG><U>تست برقراری شبکه:</U></STRONG><BR>حال پس از این‌که مراحل فوق را طی کردید، باید شبکه خود را تست کنید تا ببینید شبکه شما برقرار است یا نه.<BR>بدین منظور برنامه Command Prompt اجرا کنید.<BR>برای اجرا کردن این برنامه، بسته به نوع ویندوز طبق دستور زیر عمل کنید:<BR><BR><STRONG>در ویندوز Se7en:</STRONG><BR>در Start Menu کلمه CMD را تایپ نموده و Enter نمایید.<BR><BR><STRONG>در ویندوز XP:</STRONG><BR>به مسیر زیر بروید:<BR>Start Menu&nbsp; &gt; All Programs &gt; Accessories &gt; Command Prompt<BR><BR>پس از آن‌که برنامه Command Prompt اجرا شد، عبارت « Ping IP » را در برنامه تایپ نموده و به جای کلمه IP، IP کامپیوتر مقابل خود را وارد نمایید و سپس Enter بزنید. (مانند تصویر)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=1 alt=counterstrike.blogfa.com vspace=1 align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/6775549294/7.png"></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">اگر شبکه شما برقرار باشد پیام فوق، 4بار نمایش داده می‌شود. (مانند تصویر بالا)<BR><BR>و اگر شبکه شما برقرار نباشد پیام‌ دیگری نمایش داده می‌شود که شما برای رفع آن، باید مراحل سه‌گانه فوق را چک نمایید و مشکل شبکه خود را برطرف نمایید.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">نظر یادتون نره!!!!!!!!!!!!!!!!!!</SPAN></P></SPAN> text/html 2011-08-15T04:33:18+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 چگونه کانترانلاین بازی کنیم؟ http://cs2011.mihanblog.com/post/5 <SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; FONT-SIZE: medium"><STRONG> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: medium"><STRONG>برای انجام بازی به صورت آنلاین راهنمای زیر را دنبال کنید:</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: medium"><STRONG>ابتدا شما باید بازی Counter Strike 1.6 را بر روی کامیپوتر خود نصب کنید . </STRONG><STRONG><BR>طریقه تهیه Counter Strike 1.6:<BR>تهیه سی دی Game از گیم نت ها<BR>یا دانلود به لینک مستقیم از سایت ما<BR>لینک <A href="http://csnini.ir/wp-content/uploads/2010/12/cs16full-v7%5bCsNini.IR%5d.exe" target=_blank><FONT color=#000000 size=2 face=Tahoma>دانلود</FONT></A> Download Cs 1.6 size : 272 mb<BR>پس از نصب Counter Strike 1.6 بر روی کامپیوتر خود حالا موقع نصب پچ بر روی Counter Strike است.<BR>طریقه نصب پچ:<BR>پچ کانتر استرایک را از لینک روبه رو دانلود کنید. <A href="http://csnini.ir/wp-content/uploads/2010/12/%5bCsNini.IR%5d%20Online%20Patch.exe" target=_blank><FONT color=#000000 size=2 face=Tahoma>دانلود</FONT></A> پس از دانلود پچ از سایت آن را در محلی که کانتر خود را نصب کردید نصب کنید.<BR>پس از انجام این 2 مرحله شما می توانید از نرم افزار Game برای بازی بر روی شبکه ی اینترنت استفاده کنید. چنانچه از اینترنت پر سرعت استفاده می کنید باید لیتنسی شما در بازی زیر 100 باشد. اگر لیتنسی شما بیشتر از 100 باشد برای حل مشکل مراتب را به اطلاع آی اس پی خود برسانید.<BR>طریقه اتصال به سرور:<BR>ابتدا باید انتی چیت را اجرا کنید که می توانید از <A href="http://forum.csnini.ir/showthread.php?tid=150&amp;pid=331#pid331" target=_blank><FONT color=#000000 size=2 face=Tahoma>اینجا دانلود کنید </FONT></A>توجه ! قبل از باز کردن کانتر باید آنتی چیت sXe را اجرا کنید</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: medium"><STRONG>وارد بازی شده و بر روی Find Server یا Servers کلیک کنید.<BR>بر روی تب Favorites کلیک کنید.<BR>حال بر روی Add Server کلیک کنید.</STRONG><STRONG> آی پی زیر را در مکان ایجاد شده کپی کنید</STRONG></SPAN></P></STRONG></SPAN> text/html 2011-08-15T04:30:46+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 چندتا ipکانتربرای اونایی که انلاین بازی می کنند http://cs2011.mihanblog.com/post/4 GameZone.ir|CS 1.6|PUBLIC Server|Pishgaman : 85.9.77.142:27015<BR>RapGame.IR Counter-Strike 1.6 Server : 85.185.171.202:27015<BR>RapGame.IR |CS Deathmatch : 85.185.171.202:27017<BR>RapGame.IR Counter-Strike 1.6 Match Server: 85.185.171.202:27016<BR>Hamyar AIM Counter Strike: 80.191.122.17:27016<BR>No.1 | CS 1.6 Game Server by GameZone.ir: 85.9.77.142:27010<BR>SHATEL Gaming|CS 1.6|DeathMatch Server: 85.15.54.220:27020<BR>GameZone.ir|CS 1.6|Steam Server: 85.9.77.142:27016<BR>SHATEL Gaming|CS 1.6|Public Server: 85.15.54.220:27015<BR>Hamyar Counter Strike: 80.191.122.17:27015<BR>RapGame.IR Counter-Strike 1.6 Server: 85.185.171.202:27018<BR>SHATEL Gaming|CS 1.6|AIM-AWP Map's Server: 85.15.54.220:27019<BR>SHATEL Gaming|CS 1.6|Biohazard: 85.15.54.220:27018<BR>SabGame.ir|ParsOnline|C.S 1.6 : 91.98.64.181:27015<BR>iPlay.ir | CS 1.6 | Match Server: 85.9.77.142:27020<BR>Gsgame.ir|CS 1.6|Match Server| Gilass: 217.219.42.142:27016<BR>SHATEL Gaming|CS 1.6|Match Server: 85.15.54.220:27016 text/html 2011-08-15T04:26:04+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 دانلودبازی کانتر2011 http://cs2011.mihanblog.com/post/3 <P><A href="http://vistadownload.net/?p=2387">http://vistadownload.net/?p=2387</A></P> text/html 2011-08-15T04:21:56+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 کلیپ سفره هفت سین-کانتر http://cs2011.mihanblog.com/post/2 <A href="http://www.clip2ni.com/4617-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1-(%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2).html">http://www.clip2ni.com/4617-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1-(%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2).html</A> text/html 2011-08-15T03:44:33+01:00 cs2011.mihanblog.com Emadcs1.6 کدتقلب بازی کانتر http://cs2011.mihanblog.com/post/1 <FONT color=#0033cc><FONT color=#0033cc>برای فعال كردن رمزها این كد را باید بزنید sv_cheats 1<BR><BR>بعد هم بنویسید RESTART<BR><BR></FONT><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT color=#006600><FONT color=#66ff00>mat_fillrate 1 : میتونید پشت دیوارهارو با اون ببینید.</FONT><BR><BR></FONT></FONT><FONT color=#006600 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">mat_leafurs 1 : یه خط قرمز دور یارها میکشه که نشون میده کجا هستن<BR><BR>mat_monitorgamma 999 : با این یکی هم میتونید رنگ مانیتور رو برای بازی کانتر تنظیم کنید. خطر نداره من امتحان کردم با افزایش یا کاهش عدد (عدد پیشنهادی من 999 است)<BR><BR>mat_measurefillrate 1 : البته با یه کد میشه تنظیمش کرد تا اون طرف دیوار رو هم زد. عدد 0 هم اونو باطل میکنه.<BR><BR>cl_righthand -2 : دست راست تفنگ دست چپ چاقو<BR><BR>INTERP : آتشین شدن جلوی اسلحه<BR><BR>mp_startmoney 800 : عوض كردن پول بدون كریت كردن دوباره (عدد رو میتونید تغییر بدین)<BR><BR>sv_airaccelerate -100 : محو شدن (عدد پیشفرض 10هستش )<BR><BR>cl_gaitestimation 0/1 : خون بیشتر میپاشه<BR><BR>+reload : پر کردن خود کار اسلحه ( + باید سمت چپ باشه و منها برا بی اثر کردن کد )<BR><BR>cl_forwardspeed 999 : حرکت سریع به جلو (عدد رو میتونید تغییر بدین)<BR><BR>cl_backwardspeed 999 : حرکت به عقب (عدد رو میتونید تغییر بدین)<BR><BR>cl_sidespeed 999 : حرکت به چپ و راست (عدد رو میتونید تغییر بدین)<BR><BR>noclip : رد شدن از دیوار<BR><BR>sv_aim : نشانه گیری اتوماتیک<BR><BR>MP_MIRRORDAMAGE : زیاد کردن جون<BR><BR>hud_fastswitch 1 : عوض کردن سریع تفنگ<BR><BR>cl_righthand 1 : گرفتن اصلحه در درست راست<BR><BR>bot_add : یار برای دو طرف<BR><BR>bot_add_ct : یار فقط برای پلیس<BR><BR>bot_add_t : یار فقط برای تروریست<BR><BR>mp_autobalance 0-----mp_litime 9 : بازی نا برابر ،1 به 10<BR><BR>impulse 101 : رمز پول کامل<BR><BR>impulse 102 : دیدن جمجمه<BR><BR>net_graph 1 : ستگاه مجزا 1<BR><BR>net_graph 2 : دستگاه مجزا 2 <BR><BR>r_lightmap 1 : سیاه کردن محیط با گلوله<BR><BR><BR><BR>این آموزش برای اینه که بتونین تو بازی کانتر سرور بشین<BR><BR>اول از همه باید یک جوری برین روی کامپیوتر سرور کانتر بعد این رو تایپ کنید.<BR><BR>Rcon_Password 111<BR><BR>به جای 111 میتونین هرچی بخواین بزارین. بعد روی سیستم خودتون هم همون رو بزنید. بعد از این کار شما می تونید تمام کارهای سرور رو بکنید.<BR><BR>برای نوشتن کد اینجوری باید بزنید &gt; مثلا : Rcon Sv_Restart</FONT></FONT>